คณะบัญชี

คณะบัญชี

อาจารย์ สุภาวดี สมศรี
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เอกสาร
อาจารย์ สุวรรณา ฤกษะสาร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
เอกสาร
อาจารย์ สุนิสา พิมมานัส
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาชาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เอกสาร
อาจารย์ พัชรินทร์ ฉัตรสุวรรณยิ่ง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาชาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุขจักวรรดิ)
เอกสาร
อาจารย์ พิมลพรรณ คำอรรถ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี บช.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เอกสาร
อาจารย์ กาญจนา มะโรงทอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยหอการค้า
เอกสาร