คณะบัญชี

คณะบัญชี

อาจารย์ ชนิดา สุวรรณจูฑะ
ตำแหน่ง คณบดีคณะบัญชี
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท พม.บ. (การเงิน)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Post Gard. Economics Development    Victoria University Manchester, England
ระดับปริญญาตรี บช.บ.  การบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พณ.บ.  พาณิชยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
เอกสาร
อาจารย์ สุภาวดี สมศรี
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เอกสาร
อาจารย์ สุวรรณา ฤกษะสาร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
เอกสาร
อาจารย์ สุนิสา พิมมานัส
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาชาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เอกสาร
อาจารย์ พัชรินทร์ ฉัตรสุวรรณยิ่ง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาชาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ
 
ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุขจักวรรดิ)
เอกสาร
อาจารย์ อภิชาติ เนียงภา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
คุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)

เอกสาร
อาจารย์ วรรณิภา ดาอ่ำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำคณะบัญชี
คุณวุฒิ


ปริญญาตรี: คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 

เอกสาร