คณะบัญชี

สารจากคณบดี คณะบัญชี

alt

อาจารย์ ชนิดา สุวรรณจูฑะ
คณบดี คณะบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
" มองในภาพกว้าง สร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมนำไปสู่การสร้างบุคลากร สนองรับการ พัฒนาสู่อาเซียนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในระดับมืออาชีพทางวิชาชีพบัญชี "

ปรัชญา, ปณิธาน, วิสัยทัศน์

  • มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะเชิงประยุกต์ และมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติด้านการบัญชี
  • ถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณธรรม คือ นักบัญชี เทคโนโลยีสยาม