คณะบัญชี

ทุนการศึกษา คณะบัญชี

alt

          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและวิทยาลัยรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยนโยบายดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาของวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของสังคม และเป็นกลจักรแห่งความรู้สู่ทักษะอาชีพครบวงจร สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยและต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้กำหนดเป็นนโยบายในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของวิทยาลัยในประเภทและหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ต่อเนื่องกันมาทุกปีการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2556 ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับอาชีวศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 180 ทุน ทุกประเภททุนการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย

  • ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง)
  • ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี นาฏศิลปะ นักร้อง นักแสดง และประเภทอื่น ๆ และ
  • ทุนผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัย

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของวิทยาลัยแล้ว ในระหว่างการศึกษาในวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนจะต้องสัญญาว่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

การสมัคร
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ .... มีนาคม 2556
  • สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2556
  • ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2556
  • รายงานตัวพร้อมทำสัญญานักศึกษาทุน วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดโครงการทุนการศึกษา "ด้านการศึกษาดีเด่น" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและประสงค์จะศึกษา ในคณะ/สาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และ คุณสมบัติการรับนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงด้านการศึกษาดีเด่น เข้าศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1. เป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ทุกสายวิชา
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะศึกษาต่อสาขา....
3. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์

เงื่อนไขของผู้ได้รับทุน "ด้านการศึกษาดีเด่น" มีดังนี้
1. นักศึกษาจะได้รับทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
2. ฟรีอุปกรณ์การเรียน รวมทั้ง Notebook หรือ iPod
3. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด (อาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง ) จนจบการศึกษา
4. ในระหว่างการรับทุน นักศึกษาต้องช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัยฯโดยใช้ความสามารถเฉพาะด้านของนักศึกษา
5. ถ้าภาคการศึกษาใดมีผลการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป แต่หากในภาคการศึกษาต่อไปมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ก็จะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อไป

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัคร
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด จำนวน 2 ชุด
3. รูปถ่ายสี ขนาด 4×3 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาโดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 1 รูป ติดลงบนใบสมัคร
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

ขั้นตอนการสมัคร
- สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.siamtechu.net