คณะบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

#

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี Bachelor of Accountancy
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บช.บ.
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Acc.


วัตถุประสงค์

       - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการนำความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในวิชาชีพบัญชี และ ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจริยธรรมสูงสุดโดยการนำเทคนิค การบัญชีและความรู้ทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล
       - เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ทุกด้านไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่ สูงขึ้นและ หรือตัดสินใจในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ้
       - บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษามีความคิดริเริ่ม มีนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่ เสมอสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยหลักการและเหตุผล มีการวางแผน การแนะนำ การควบคลุม อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
       - บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติวิชาชีพด้านต่างๆ ได้แก่ การทำบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี ฯลฯ นำความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเชิงวิชาการในงานบริหารธุรกิจทั่วไป การตัดสินใจ การวางแผน การควบคุม การมอบหมายงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลงานเพื่อเสนอผู้บริหาร หรือการนำไปใช้ในการบริหารงานของตนเอง


ปรัชญา
       - ถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณธรรม คือ นักบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม