คณะบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

#

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
136 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
1 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ
33 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
42 หน่วยกิต 
 
       กลุ่มวิชาชีพเลือก
15 หน่วยกิต
 
       กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
7 หน่วยกิต
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
136 หน่วยกิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Bachelor of Accountancy )
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
110102 เศรษฐศาสตร์  1
3
110103
เศรษฐศาสตร์  2
3
110104 หลักการตลาด
3
110203
สถิติธุรกิจ
3
110105 หลักการจัดการ
3
110205
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
421301 การบัญชีขั้นต้น  1
3
421302
การบัญชีขั้นต้น 2
3
902101 ภาษากับวัฒนธรรม
3
905103
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
903102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3
904102
เทเบิลเทนนิส
1
903104 สถิติเบื้องต้น
3
 
0
-
รวม
21
-
รวม
16
2
110107
กฎหมายธุรกิจ
3
110201
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3
110106
การเงินธุรกิจ
3
421303
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3
421303
การบัญชีขั้นกลาง  1
3
421304
การบัญชีขั้นกลาง  2
3
422426
การบัญชีเฉพาะกิจการ  (ชีพเลือก )
2
421305
การบัญชีต้นทุน  1
3
901105
จริยศาสตร์
3
421308
การภาษีอากร  1
3
902104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
901103
สังคม  เศรษฐกิจและการเมือง
3
 
 
-
รวม
18
-
รวม
18
3
110202
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
110204
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3
421306
การบัญชีต้นทุน  2
3
421307
การสอบบัญชี      
3
421311
การบัญชีขั้นสูง 1
3
421312
การบัญชีขั้นสูง  2
3
421309
การภาษีอากร  2 
3
422313
ทฤษฎีการบัญชี     (ชีพเลือก )
3
905102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2
422422
สัมมนาการบัญชี    (ชีพเลือก )
3
903105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงงาน
3
422435
การวางแผนภาษี     (ชีพเลือก )
3
905103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
-
รวม
18
-
รวม
21
4
421313
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3
221-413
สหกิจศึกษา
6
421314
รายงานการเงินและการวิเคราะห์การเงิน
3
 
422420
โปรแกรมสำเร็จรูปงานบัญชี      (เลือกเสรี )
3
 
422428
การวางแผนกำไรและการควบคุม  (ชีพเลือก)
3
 
422435
สัมมนาการภาษีอากร  (ชีพเลือก )
3
422439
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1
     
-
รวม
16
-
รวม
6
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 

- เอกสารรับรองหลักสูตร Download
- สำนักประชาสัมพันธ์

- ข้อมูลการสมัครเรียน CLICK
- สมัครเรียนออนไลน์ CLICK