คณะบัญชี

ข่าวสาร คณะบัญชี

คณะบัญชีตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561


        

              คณะบัญชีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฎ มาเป็นประธาน และมีอาจารย์จิรวัฒน์ กรุณา อาจารย์อมรรัตน์ สีสุข อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมาการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

ลงประกาศเมื่อวันที่ :: 2019-10-04

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]