คณะบัญชี

ข้อมูลสมัครเรียน คณะบัญชี

alt


คุณสมบัติของผู้เรียน

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • เป็นผู้ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • กรณีเทียบโอน
 • Transcript
         -> เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ใช้ตัวจริงที่ออกโดยสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ
         -> ปริญญาตรีใบที่สอง สำเนาใบ Transcript จำนวน 2 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 ฉบับ

 • หมายเหตุ : กรณี ที่รอ Transcript ตัวจริงซึ่งเป็นฉบับทางการออกโดยสถาบัน ให้ใช้ใบเช็กเกรดเพื่อเทียบโอนรายวิชาเป็นการชั่วคราวก่อน ระหว่างที่ยังรอฉบับตัวจริง
  เอกสารสำหรับการสมัครเรียน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6) หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

 • หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร

  คณะบัญชี

  คณะ/สาขาวิชา
  ค่าใช้จ่ายต่อเทอม
  ค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตร
      หน่วยกิต
    ส่วนลด15% ทุนการศึกษา เงินสด กู้กยศ.
  หลักสูตร 4 ปี
  สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ 3,678 5,000 20,844 24,522 19 24,522

  หมายเหตุ

  1. จำนวนเงินนี้เป็นประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. ส่วนลดและทุนการศึกษาได้รับเฉพาะผู้ที่ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น หากนักศึกษาที่ประสงค์ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ต้องชำระตามจำนวนเต็ม

  หมายเหตุ

  1. จำนวนเงินนี้เป็นประมาณการเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. ส่วนลดและทุนการศึกษาได้รับเฉพาะผู้ที่ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น หากนักศึกษาที่ประสงค์ยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ต้องชำระตามจำนวนเต็ม

  สมัครเรียน
 • สมัครด้วยตัวเอง

  สมัคร Online

 • ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีคนละ 200 บาท ในวันที่นักศึกษาเข้ามารายงานตัว

 • หมายเหตุ : สถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ
  สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในเวลาทำการ 8.00 – 16.30 น.
 • โทรศัพท์ : +662-878-5000-5
 • แฟกต์ : + 66 2-878-5012
 • เว็บไซต์ : http://www.siamtechu.net
 • อีเมล์ : infosiamtechu@gmail.com